Politika kvality a bezpečnosti výrobků

1.2.2017 - Politika kvality a bezpečnosti výrobků

Prioritním cílem naší společnosti je dodávat kvalitní a zdravotně nezávadné papírové obalové prostředky všem našim zákazníkům. Jako jeden z kroků ke splnění tohoto cíle jsme se rozhodli zavést systém managementu kvality a bezpečnosti produktů v souladu s požadavky standardů

- ČSN EN ISO 9001 „Systémy managementu kvality - Požadavky“

- BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials (Globální norma pro obaly a obalové materiály).

V rámci zavedeného, udržovaného a trvale zlepšovaného integrovaného systému managementu (IMS), zahrnujícího požadavky obou výše uvedených standardů, se vedení naší společnosti zavazuje dodržovat tyto hlavní zásady:

- plněním interních dokumentovaných postupů systému IMS trvale vyrábět a dodávat kvalitní, bezpečné (zdravotně nezávadné) a legální (odpovídající právním požadavkům) produkty,

- důsledně plnit požadavky právních předpisů a technických norem, a to i z jiných oblastí, než je kvalita a bezpečnost produktů (pracovně-právní vztahy, ochrana životního prostředí, péče o infrastrukturu, aj.),

- vytvářet v rámci systému správné hygienické praxe (GHP) podmínky pro maximální zabezpečení osobní a provozní hygieny,

- trvale zabezpečovat maximální možnou úroveň komunikace se zákazníky, plnit smluvní podmínky a operativně řešit jejich připomínky, stížnosti či reklamace,

- s dodavateli jednat korektně s trvalou snahou o zlepšování obchodních vztahů,

- vytvářet podmínky pro ekologické chování zaměstnanců a respektovat při všech investičních a rozvojových záměrech požadavky na ochranu životního prostředí,

- udržovat a zvyšovat úroveň podnikové kultury a podmínek bezpečné práce zaměstnanců, respektovat etické aspekty ve vztahu k zaměstnancům,

- udržovat integritu systému IMS v případě všech jeho změn.

Na základě této politiky stanovuje vedení pro každý kalendářní rok cíle kvality a bezpečnosti produktů. Platnost politiky a plnění stanovených cílů vedení pravidelně přezkoumává.

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky a poskytovat potřebné zdroje a investice pro dodržování výše stanovených zásad politiky kvality. Od zaměstnanců očekává plnou podporu tohoto závazku.

Ing. Ľubomír Šimko, generální ředitel